Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over Christelijk Centrum Hamont.

1) Wat wij geloven
2) Visie
3) VVP Gemeente

WAT WIJ GELOVEN

1. Dat de Bijbel, zoals oorspronkelijk gegeven, het geïnspireerde en onfeilbare Woord van God is, met het hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; niets zal hieraan toegevoegd of daaruit weggelaten worden.

2. In de Drie-eenheid. Dat God eeuwig bestaat in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie zijn één.

3. In de Vader, de Schepper van al wat geschapen is.

4. In de Zoon, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, het vleesgeworden Woord door wie alles geworden is. (Kol.1:15-16)
4.1. Hij is de Redder der wereld. Allen hebben gezondigd en missen daar-door de heerlijkheid van God. Allen die in Hem geloven, worden ge-red van straf en de macht van de zonde door de dood en de opstanding van Christus.
4.2. Hij is de Doper in de Heilige Geest.
4.3. Hij is de Geneesheer naar lichaam, ziel en geest. Onder handopleg-ging en/of zalving met olie kan voor zieken gebeden worden. Gebon-denen en bezetenen maakt Hij vrij.
4.4. Hij is de komende Koning die persoonlijk zal wederkomen om zijn gemeente tot Zich te nemen om voor eeuwig bij Hem te zijn. Zijn Koningschap zal voor eeuwig zijn.

5. In de Heilige Geest, die uitgaat van de Vader en de Zoon.
5.1. De doop in de Heilige Geest met de tekenen die daarop volgen, die beloofd is aan een ieder die gelooft en wedergeboren is.
5.2. De vrucht van de Heilige Geest, die iedereen die in Jezus Christus ge-looft, zal voortbrengen. (Gal.5:22)
5.3. De gaven van de Heilige Geest, die tot opbouw van de gemeente ge-geven zijn. (1Kor.12-14)
5.4. De bedieningen, gegeven aan de gemeente, om binnen het algemeen priesterschap van de gelovigen, de heiligen toe te rusten tot dienstbe-toon en tot opbouw van het lichaam van Christus. (1Kor.12:28; Ef.4:11)

6. In de opstanding van de doden en het bewust eeuwig bestaan na de dood.
6.1. De gelukzaligheid van alle ware gelovigen.
6.2. De straf voor allen die Christus verwerpen.

7. In de volgende instellingen die Christus heeft gewild:
7.1. De waterdoop door onderdompeling na bekering en belijdenis van het geloof, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
7.2. Het avondmaal met de tekenen van brood en wijn als nagedachtenis aan de dood van Christus in afwachting van zijn wederkomst, en als gemeenschapsmaal voor de gelovigen.

VISIE

Er zijn woorden ontvangen die duiden op groei en een krachtige werking van Gods Geest. Vanuit deze woorden zijn twee aandachtspunten geformuleerd:

1. Let op de onderlinge liefde en bewogenheid

2. Let op de onderlinge eenheid en de eenheid onder verschillende kerken
Wat God als leus voor de visie in Hamont op het hart legde is samen te vatten in twee woorden: samen groeien.
Ter verduidelijking:

Samen houdt in:

  • met God
  • met elkaar
  • met andere kerken en gelovigen

Groeien houdt in:

  • persoonlijk geestelijk groeien
  • naar elkaar toe groeien
  • groeien in aantallen
  • vermenigvuldiging

Speerpunt voor de komende tijd: uitbreiding van Gods Koninkrijk door middel van evangelisatie en zending.

VVP GEMEENTE

Nadat Christelijk Centrum Hamont goed op gang was gekomen, werd aansluiting gezocht bij de Bérea-gemeenschap. Vanwege een nieuwe wet in België werd in 2003 een denominatie gezocht waarin wij ons thuis zouden kunnen voelen. Het werd de VVP, het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten.

Sinds 1 juni 2004 zijn wij als lid geaccepteerd.

In de VVP-Gids 2004 staat: “Het VVP is een platform waar voorgangers en oud-sten elkaar kunnen ontmoeten, training ontvangen en samen plannen maken om Vlaanderen effectiever met het evangelie te kunnen bereiken.

Het VVP erkent en respecteert uitdrukkelijk de autonomie van de plaatselijke gemeente; het gelooft dat eenheid en samenwerking in Gods Koninkrijk uit liefde en vrijwilligheid voortkomt en alleen maar verrijking is voor iedereen.
Het VVP wil de krachten samenbundelen van alle Vlaamse Pinkstergemeenten, de eenheid en onderlinge relaties versterken, geestelijke leiders opbouwen, informatie uitwisselen, gezamenlijke projecten opzetten en stimuleren, de pinksterbeweging vertegenwoordigen naar de overheid en naar andere kerken toe.”

Het VVP werd op 13 maart 1993 opgericht als een fusie tussen twee andere overkoepelnede verbanden van pinkstergemeenten in Vlaanderen, de ‘Broederschap van Vlaamse Pinkstergemeenten’ (ontstaan rond 1969) en de ‘Belgische Christelijke Pinkstergemeenschap Elim’ (1978). Sinds deze fusie is het VVP het grootste overkoepelende verband van pinkstergemeenten in Vlaanderen. Ze groeide van 24 gemeenten in 1993 tot 62 gemeenten in 2004 en al meer dan 100 in 2010. Er zijn ook tal organisaties bij aangesloten. De langst lopende activiteit is de ‘Vlaamse Ontmoetingsdag’ die elk jaar op 11 november plaatsvindt. Een andere belangrijke tak is het organiseren van kinder-, tiener- en jeugdwerking. Alles is gegroepeerd onder ‘Pinkster Jongeren Vlaanderen’ (PJV).