top of page

ANBI/giften

Als u sympathie heeft voor onze gemeente en onze projecten, kunt u ons altijd financieel ondersteunen. Christelijk Centrum Hamont heeft al meer dan 10 jaar een ANBI-status. Naast het financieel steunen van projecten van onze kerk, komt u hierdoor ook in aanmerking voor belastingaftrek van uw gift. Voor de exacte voorwaarden, raadpleeg uw financieel adviseur.

Ons kerkgebouw is gelegen aan de Transistorstraat 1 in Hamont België. Dit is net over de Nederlandse grens en is centraal gelegen voor onze Belgische en Nederlandse leden. Het postadres is aan de Maj. Greenhallweg 112b in Budel-Dorplein 6024 AH.

Het ANBI identificatienummer is RSIN/ANBI 802133071.

Onze kerk is opgericht met een akte voor onbepaalde duur. In de akte staat dat de stichting ten doel heeft, het verspreiden van het Evangelie van Jezus Christus aan alle mensen en van al hetgeen wat daarmee in de ruimste zin des woords verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Praktisch bestaat dat uit het wekelijks verzorgen van de samenkomsten conform Hebreeënbrief 10:25 en het verzorgen van bijbelstudies. Deze activiteiten staan voor iedereen open. Ook ondersteunen wij Christelijke projecten in binnen en buitenland. Waaronder het oprichten van kerken, stipendia aan studenten t.b.v. de kerkgemeenschappen. Het ondersteunen van weeshuizen, het helpen van straatkinderen en dichter bij huis het organiseren van activiteiten met als doel het verspreiden van het evangelie, waaronder deelname aan een kerstmarkt, buurtfeest en verstrekken van gratis maaltijden. Voor de uit te oefenen activiteiten, raadpleeg onze agenda.

Onze stichting doet niet aan actieve fondsenwerving. De leden en sympathisanten dragen bij d.m.v. kerkelijke collecten en giften. Het vermogen van de stichting houden wij minimaal door allerhande projecten te ondersteunen, dit zonder de werking van onze kerk in gevaar te brengen. De gelden die dienen voor reserve en werkmiddelen worden onder geen enkele vorm speculatief belegd maar worden ondergebracht op een depositorekening. In geval van ontbinding van de stichting worden de bezittingen statutair overgedragen aan een of meerdere Christelijke verenigingen met een gelijke doelstelling. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter H. Hoeben en een penningmeester/secretaris A. v.d. Ven. Het dagelijks beleid komt tot stand door commissies van deelverantwoordelijken (zie verantwoordelijken CCH). De algemene zaken worden aan de leden voorgelegd.

Onze stichting steunt 100% op vrijwilligers, dit houdt in dat niemand een salaris ontvangt. Hierdoor houden wij onze werkingskosten zo laag mogelijk.

Baten en lasten (geen balans). 
Overzicht van de bestedingen per thema. 

De ANBI status is enkel voor personen die in Nederland belastingplichtig zijn.
Voor de personen die in België belastingplichtige zijn is er de VZW Christelijk Centrum Hamont
Transistorstraat 1, Hamont Achel.

Giften kunnen overgemaakt worden op volgende rekeningen:
Nederland: IBAN NL59 RBRB 0919 0913 34    BIC: RBRBNL21
België: IBAN BE90 4531 0647 1132    BIC: KREDBEBB

Wilt u een legaat schenken, dan kunt u dit doen door onze stichting of VZW als doel in uw testament te vermelden. Meer informatie kunt u krijgen bij notaris Karien Sabben te Hamont of de heer Moors te Weert.

bottom of page